01 september Zittingsdag donderdag 1 september 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:00 uur

2022/058/CBE

De examencommissie Mondzorgkunde heeft drie door appellante afgelegde toetsen ongeldig verklaard en haar voor één periode van deelname aan toetsen uitgesloten. Het CBE van de Hogeschool Inholland heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

13:45 uur

2022/070.6/CBE

De examencommissie Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland heeft de door appellante afgelegde toets Cardiologie theorie jaar 3 ongeldig verklaard.
Wegens het bereiken van een schikking heeft het CBE een beoordeling van het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep achterwege gelaten. Verder heeft het CBE het verzoek van appellante om vergoeding van proceskosten, afgewezen.
Tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding van proceskosten heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

14.15 uur

2022/091.6/CBE

De examencommissie Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft appellant sancties opgelegd wegens fraude bij een essay voor het vak Straf(proces)recht. Hiertegen heeft appellant administratief beroep ingesteld bij het college van beroep voor de examens. Appellant heeft het administratief beroep ingetrokken na het bereiken van een minnelijke schikking met de examencommissie. Het college van beroep voor de examens heeft een verzoek van appellant tot proceskostenvergoeding afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld. 

14:45 uur

2022/080.6/CBE

De examencommissie CMD-COM van Avans Hogeschool heeft een werkstuk van appellante wegens plagiaat de score niet beoordeelbaar gegeven. Hangende het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep hebben de examencommissie en appellante een schikking bereikt. Het college van beroep voor de examens heeft geen beslissing op het administratief beroep genomen en geweigerd appellante een proceskostenvergoeding toe te kennen. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld. 

15:15 uur

2022/076.6/CBE

De examencommissie ESL van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het cijfer voor het door appellante afgelegde deeltentamen minithesis, onderdeel van het tentamen, Research and Writing Skills, ongeldig verklaard. Het CBEe heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep niet ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.