Skip content

Procesregeling decentrale selectie, bindend negatief studieadvies en beslissingen CBE

In afwijking van de algemene procesregeling heeft het College bijzondere procesregels vastgesteld voor de toepassing van de Awb op beroepen die zijn ingediend inzake decentrale selectie en die betreffende bindende negatief studieadviezen cq beslissingen van het CBE.

Het College heeft onderstaande procesregels vastgesteld met het oog op het verschaffen van duidelijkheid over de te voeren procedure ten aanzien van de toepassing van het in de Awb opgenomen procesrecht ten aanzien van beroepen inzake decentrale selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld, die betreffende bindende negatief studieadviezen (bnsa) en beslissingen van het CBE.

Het algemene uitgangspunt is toepassing van de versnelde behandeling,  Afdeling 8.2.3 van de Awb, opdat zo mogelijk nog voor de aanvang van het desbetreffende studiejaar door het College uitsluitsel kan worden verschaft over voorgelegde geschillen.

Bijzondere procesregels

Voor zover niet anders is vermeld, is de algemene procesregeling van toepassing.  Indien appellant op enig moment niet voldoet aan de onderstaande procedure voorschriften, wordt zijn zaak verder als gewone zaak behandeld.

Termijnen

Voor partijen geldt een termijn van 2 weken voor het aanvullen van de gronden en het indienen van de stukken, en het verweerschrift.

Tenzij anders vermeld vangt deze termijn aan met ingang van de dag na dagtekening van de brief waarin de termijn wordt gesteld. Uitstel van de termijnen voor de versnelde procedure wordt niet verleend.

In geval van overschrijding van een termijn door verweerder kan het College op grond van artikel 8:31 Awb daaruit de gevolgtrekking maken die het geraden acht.

Griffierecht € 46,-(2016) [art. 8:41 lid 2]

Op de dag dat het beroepschrift binnenkomt, wordt appellant bij gewone brief verzocht binnen 4 weken na verzending daarvan het griffierecht via internetbankieren te voldoen, dan wel aan te geven dat het griffierecht voor aanvang van de zitting [gepast] contant aan de [waarnemend] secretaris wordt voldaan. Nadat de 4 wekentermijn is gepasseerd wordt appellant bij aangetekende brief verzocht alsnog het griffierecht te voldoenm, indien hij dan het griffierecht niet tijdig voldoet wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant in verzuim is geweest.

Nadere gronden

Appellant krijgt een termijn van 2 weken voor het indienen van gronden na het instellen van een pro forma beroep.

Verweerschrift [art. 8:42]

Het beroepschrift, of de brief met nadere gronden wordt zo mogelijk op de dag van binnenkomst voor verweer doorgezonden naar verweerder. Deze heeft voor het indienen van een verweerschrift een termijn van 2 weken.

Repliceren/dupliceren [art. 8:43, eerste lid]

Partijen zullen niet in de gelegenheid worden gesteld te repliceren/dupliceren.

Andere partijen [art. 8:43, tweede lid]

Het College zal geen andere partijen in de gelegenheid stellen een schriftelijke uiteenzetting in de zaak te geven.

Deskundigenbericht [art. 8:47 lid 1]

Het College maakt geen gebruik van de in dat artikellid geboden mogelijkheid.

Zitting [art. 8:52 lid 3]

Na ontvangst van het verweerschrift wordt dit onmiddellijk aan appellant doorgezonden.

Met in achtneming van de termijn voor het indienen van het verweerschrift bepaalt het College het tijdstip waarop de zitting zal plaatsvinden en deelt dat  onverwijld aan partijen mee.

De tijdstippen van de zittingen liggen zo mogelijk binnen 2 weken na ontvangst van het verweerschrift. Het College streeft er naar dat zaken zoveel als mogelijk per instelling geclusterd worden behandeld.

Naast verweerder wordt tevens de desbetreffende examencommissie uitgenodigd ter zitting het College van informatie te voorzien.

Een enkelvoudige kamer van het College kan de zaken behandelen.

Uitspraak

Uitspraak zal zo mogelijk binnen 2 weken na zitting worden gedaan.

Overige

Het College wijst er op dat geen beroep kan worden ingesteld door middel van e-mail; een fax met gelijktijdige toezending per post is wel mogelijk. Een e-mail vooruitlopend op toezending van het beroepschrift per post is wel mogelijk. Het College accepteerd alleen pef- en word-bestanden.

Ten overvloede wijst er College er op dat deze procesregels uitsluitend gelden voor de beroepen inzake decentrale selectie, bindend afwijzend studieadvies en beslissingen van het CBE.