Privacy

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Die gegevens gebruiken wij om onze wettelijke taak uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens procespartijen

Voor de behandeling van beroepszaken verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen moeten het CBHO persoonsgegevens verstrekken zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij de door u verstrekte NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat uw vragen zijn beantwoord.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het CBHO deelt in het kader van de beroepsprocedure gegevens met procespartijen en professionele partijen die een rol spelen in de procedure. Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn. Het CBHO gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt. Met organisaties die – in opdracht van het CBHO – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het CBHO blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
Het CBHO bewaart de gegevens volgens de termijnen genoemd in de archiefwet.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan mogelijk niet goed meer.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, wordt de privacyverklaring aangepast. De laatste wijziging is van 25 mei 2018.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan hieronder vermeld.

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij het CBHO.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om het CBHO te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de geregistreerde persoonsgegevens onjuist zijn.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om – vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als het CBHO meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan het CBHO om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

N.B.: Beperking van uw privacyrechten
Als uw verzoek betrekking heeft op een beroepszaak, dan zijn uw rechten beperkt. De inhoudelijke behandeling van persoonsgegevens tijdens de beroepszaak berust bijvoorbeeld niet op toestemming, dus die kunt u ook niet intrekken. Ook is het niet mogelijk na afloop van de beroepszaak met een beroep op uw privacyrechten te vragen om inhoudelijke gegevens en gestelde feiten die zijn gedeeld tijdens de procedure te corrigeren of u daartegen te verzetten, want daarvoor is de bestuursrechtelijke procedure bedoeld.

Anonimiseren van persoonsgegevens in uitspraken

Het CBHO publiceert uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs op zijn website. Hierbij past het CBHO de anonimiseringsrichtlijnen toe die alle rechtscolleges in Nederland hanteren. Deze richtlijnen schrijven voor welke gegevens de rechtscolleges moeten anonimiseren. Als u van mening bent dat er persoonsgegevens in een uitspraak staan die geanonimiseerd hadden moeten worden, dan kunt u een e-mail sturen naar het CBHO.

Verzoeken of een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Contact

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Postbus 16137
2500 BC Den Haag
info@cbho.nl
070 – 426 4800