Procederen bij het CBHO

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling Het CBHO legt zijn oordeel over de zaak neer in een uitspraak. Tegen die uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.

Start eerst een procedure bij uw onderwijsinstelling

Als u het niet eens bent met een beslissing van uw hogeschool of universiteit, dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw onderwijsinstelling. Informeer bij uw hogeschool of universiteit hoe u zo'n bezwaarprocedure start: vaak is er een klachtenloket of een loket rechtsbescherming. U volgt  dan een bezwaarprocedure bij het college van bestuur (CvB) of u volgt een administratieve beroepprocedure bij het college van beroep voor de examens (CBE).

Beroep instellen bij het CBHO

Bent u het niet eens met de uitkomst van de procedure bij uw onderwijsinstelling, dan kunt u bij het CBHO binnen 6 weken beroep instellen. Althans als uw onderwijsinstelling door de overheid bekostigd is.

Alleen universiteiten en hogescholen die door de overheid bekostigd zijn, vallen onder de jurisdictie van het CBHO. Overige onderwijsinstellingen vallen buiten het werkgebied van het CBHO.

Overzicht bekostigde hogescholen

Overzicht bekostigde universiteiten

Zaken gaan bijvoorbeeld over:

  • bindend negatief studieadvies

  • collegegeld of examengeld

  • financiële ondersteuning / profileringsfonds

  • fraude

  • iudicium abeundi

  • (decentrale) selectie

  • tentamens en toegekende cijfers

  • toelating tot een bachelor- master- of AD-opleiding

  • vrijstellingen

Procesregels

Een beroep instellen bij het CBHO gaat volgens het in de Awb opgenomen procesrecht. In dat kader heeft het CBHO een aantal regels opgesteld. Wanneer u die volgt zal de behandelduur zo kort mogelijk zijn.

Download de procesregels

Hoe levert u aan?

Dien een beroepschrift in bij het CBHO per post, fax of e-mail. Vermeld hierin uw naam, adres, de datum waarop u schrijft, en de naam van de hogeschool of universiteit. Geef daarbij duidelijk aan welke beslissing uw beroep betreft - voeg een kopie daarvan als bijlage toe - en geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing (de gronden van het beroep).  Het College accepteert per e-mail uitsluitend word- en pdf-bestanden.

Vergeet niet het beroepschrift te ondertekenen.

Bekijk het format beroepschrift

De voorbereiding

Voordat een zaak wordt behandeld, wordt de zaak schriftelijk voorbereid. Dit betekent dat u wordt gevraagd om het griffierecht te betalen en dat de hogeschool of universiteit de gelegenheid krijgt verweer te voeren tegen de door u ingebrachte beroepsgronden. In de meeste gevallen volgt er daarna een zitting.

Een zaak wordt door één of drie rechters behandeld. Zowel u als de vertegenwoordigers van de onderwijsinstelling krijgen op de zitting de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. Meestal wordt voor de behandeling van de zaak ongeveer 30 minuten uitgetrokken. Soms is de zitting eerder afgelopen, of loopt het uit.

Op de zitting krijgt eerst de student en dan de onderwijsinstelling 5 minuten om de belangrijkste punten van zaak toe te lichten. De rechters hebben de schriftelijke stukken gelezen, dus het is niet nodig om die te herhalen. Vervolgens zullen de rechters vragen stellen en aan het eind van de zitting krijgen de student en de hogeschool of universiteit nog de gelegenheid om kort een aantal laatste opmerkingen te maken.

De uitspraak

Na de zitting gaan de rechters nadenken over de uitspraak. Als die gereed is, wordt die aan u en de hogeschool of universiteit toegestuurd. Tegen een uitspraak van het CBHO kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Spoed

Soms is een uitspraak op korte termijn nodig, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot het onderwijs of om een bepaald examen te mogen maken. Een dergelijke procedure heet een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’. U moet aan de rechter uitleggen waarom u een spoedeisend belang heeft en waarom de hogeschool of universiteit in uw ogen een onjuiste beslissing heeft genomen. In zo’n zaak kan binnen enkele dagen tot twee weken een zitting worden belegd en uitspraak worden gedaan.

Advocaat

Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar u kunt zich natuurlijk door een juridisch deskundige of iemand anders laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

Kosten

Het instellen van een beroep of het vragen van een voorlopige voorziening kost € 49 per zaak (tarief 2021). Dit is het griffierecht. Als u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u dit bedrag terug.  In dat geval kan het College ook een forfaitaire vergoeding voor eventuele proceskosten toekennen wanneer een advocaat of beroepsmatige rechtsbijstandverlener u heeft bijgestaan.