Skip content

WHW artikel 7.13 lid 1

Zaak

2017/023/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om geen dispensatie te verlenen van het verstrijken van de geldigheidsduur van tentamens en studieresultaten alsmede tegen de weigering een diploma voor de ongedeelde opleiding te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/182.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van NHL-Hogeschool betreffende de beslissing van de Examencommissie om appellante geen toestemming voor een alternatieve minor te verlenen.

Zaak

2012/266/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de deelexamencommissie Management de geldigheidsduur van studieresultaten niet te verlengen en de afwijzing van het verzoek om een herkansing dan wel second opinion, ongegrond is verklaard.

Zaak

2011/047/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE Universiteit Utrecht, waarbij appellant wegens het niet tijdig indienen van de gronden waarop het beroep berust, niet-ontvankelijk is verklaard

Zaak

2011/026/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Utrecht, waarbij het beroep van appellant tegen het besluit van de examencommissie van opleiding geneeskunde hem niet toe te laten tot het zesde studiejaar, ongegrond is verklaard.