Skip content

2017/042/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde hem een laatste herkansingsmogelijkheid te bieden voor het afstudeerproject, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/042
Zittingsdag: Woensdag 24 mei 2017
Datum uitspraak: 22-06-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.3. Gelet op het vorenstaande spitst de toetsing bij het College zich toe op de vraag of verweerder had moeten overwegen dat de examencommissie aan appellant een langere herkansingstermijn had moeten geven. De strekking van de beroepsgronden van appellant is echter dat verweerder niet heeft onderkend dat bij de begeleiding van appellant voorafgaand aan de beslissing van 5 oktober 2016, verschillende voorschriften uit de OER niet zijn nageleefd. In hoeverre de begeleiding voorafgaand aan de beslissing van 5 oktober 2016 adequaat is geweest, is echter niet relevant voor de beantwoording van de vraag of verweerder had moeten overwegen dat de examencommissie in die beslissing aan appellant een herkansingstermijn van langer dan twee maanden had moeten geven. Appellant diende, ter bestrijding van de beslissing van verweerder, gronden aan te voeren waarin hij toelicht waarom die termijn in zijn geval niet voldoende was om gebruik te kunnen maken van zijn herkansing. Reeds omdat hij dit niet heeft gedaan bieden de beroepsgronden geen aanleiding om de beslissing van verweerder onjuist te achten.
2.4. Ten overvloede overweegt het College dat de geboden herkansingstermijn van twee maanden het College niet onredelijk voorkomt. Hierbij betrekt het College dat appellant niet een geheel nieuw afstudeertraject hoefde te doorlopen, hij in augustus 2016 akkoord is gegaan met en gebruik heeft gemaakt van een aanzienlijk kortere herkansingstermijn – te weten een termijn van ongeveer een week – appellant zelf uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat hij wilde afstuderen voor het verstrijken van de maximale afstudeertermijn van tien jaren, welke termijn in zijn geval verstreek op 1 januari 2017, en de examencommissie meermalen in het voordeel van appellant is afgeweken van de OER om hem in staat te stellen voor die datum af te studeren, terwijl hij al een uitzonderlijk lange tijd aan zijn studie had besteed en gedurende die tijd lange periodes geen studieactiviteiten had verricht en geen contact had onderhouden.

Downloads