Skip content

2017/063/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van het stageverslag, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/063
Zittingsdag: Woensdag 24 mei 2017
Datum uitspraak: 26-06-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.3. Het College stelt vast dat appellante ter bestrijding van het oordeel van verweerder geen argumenten aanvoert die zich richten tegen concrete onderdelen van de aan de beslissing van 25 oktober 2016 ten grondslag liggende herbeoordeling van het stageverslag, uitgevoerd door D. van Ginhoven. Appellante heeft nagenoeg uitsluitend gronden aangevoerd die betrekking hebben op hetgeen is voorgevallen voorafgaand aan de schikking. Nu ter toetsing staat of verweerder terecht heeft geoordeeld dat de examencommissie zich heeft gehouden aan de schikking, bieden die gronden geen reden om de beslissing van verweerder onjuist te achten. Voor zover de beroepsgronden zo moeten worden begrepen dat appellante daarmee betoogt dat zij als gevolg van de gebeurtenissen vóór de schikking geen vertrouwen heeft in de door D. van Ginhoven uitgevoerde herbeoordeling, aangezien hij verbonden is aan De Haagse Hogeschool, overweegt het College dat in de schikking niet is afgesproken dat haar stageverslag zou worden herbeoordeeld door een externe docent. Indien zij dit noodzakelijk achtte had zij dit uitdrukkelijk overeen moeten komen in de schikking.
Ten overvloede overweegt het College dat appellante voor de meest verstrekkende stellingen die zij in beroep heeft aangevoerd, te weten dat zij een ernstige fout in het beoordelingssysteem heeft ontdekt – volgens appellante vormde het aankaarten van die fout het startpunt van haar geschil –, dat haar e-mailaccount door de heer B. Kuipers is gehackt, dat hij e-mails uit haar account heeft verwijderd en dat de examencommissie haar e-mailaccount ten onrechte heeft geblokkeerd om haar te benadelen, geen begin van bewijs heeft geleverd, terwijl verweerder die stellingen gemotiveerd heeft betwist. Overigens had ook dat – naar het voorlopig oordeel van het College – geen reden gevormd om het bestreden besluit voor onjuist te houden.

Downloads