Skip content

2017/081

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Avans Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van de TWK-commissie op het verzoek de inschrijving met tergwerkende te beëindigen en het collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/081
Zittingsdag: Vrijdag 28 juli 2017
Datum uitspraak: 03-08-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.4.2. In de beslissing van 5 april 2016 en de hangende bezwaar gegeven toelichting hierop van 1 maart 2017 zijn anders dan appellant aanvoert, de door appellant aangevoerde feiten en omstandigheden, hiervoor weergegeven onder 2.4., betrokken.
Naar het oordeel van het College heeft het CvB zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de door appellant aangevoerde feiten of omstandigheden niet ertoe noopten het verzoek van appellant in te willigen. Voor dit oordeel acht het College van belang dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van een stageplaats bij appellant ligt. Deze verantwoordelijkheid heeft hij, met de inschrijving die hij nu ongedaan wil maken, aanvaard. De persoonlijke situatie van appellant, waaronder zijn financiële positie, noopt evenmin tot een ander oordeel. Die persoonlijke situatie heeft eerder mede aanleiding gevormd om de geldigheidsduur van de studieresultaten van appellant te verlengen en aan appellant – op eigen verzoek – een lening te verstrekken, om hem in staat te stellen zich in te schrijven en zijn studie alsnog af te kunnen ronden. Het CvB was niet gehouden appellant op grond van diezelfde persoonlijke omstandigheden nog verder tegemoet te komen door het verzoek van appellant te honoreren.
2.5. Het betoog van appellant, dat het CvB te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar, behoeft geen bespreking meer. Bespreking van dat betoog kan immers, nu uit hetgeen het College hiervoor heeft overwogen volgt dat het CvB de beslissing van 5 april 2016 terecht in stand heeft gelaten, geen verandering brengen in de uitschrijfdatum van appellant en zijn betaalverplichtingen tegenover Avans Hogeschool.

Downloads