Skip content

2017/129/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaaknummer: 2017/129
Zittingsdag: Vrijdag 27 oktober 2017
Datum uitspraak: 07-11-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.4. Appellant heeft niet met stukken gestaafd dat hij door zijn alcoholverslaving niet in staat was tijdig administratief beroep in te stellen, dan wel iemand te vragen om dat namens hem te doen. Het CBE heeft daarom terecht overwogen dat de termijnoverschrijding van appellant niet verschoonbaar is en heeft terecht het administratief beroep niet-ontvankelijk verklaard. Dat mogelijkheden voor een minnelijke schikking zijn onderzocht, maakt dat niet anders, nu uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) noch het reglement van orde van het CBE van de NHL Hogeschool volgt dat voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een minnelijke schikking is vereist dat het administratief beroep ontvankelijk is. Gelet hierop komt het College niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de bezwaren van appellant tegen het aan hem gegeven BNSA. Overigens merkt het College op dat, zoals ter zitting is besproken, appellant ingevolge artikel 7.8b, vijfde lid, van de WHW kan verzoeken opnieuw te worden ingeschreven voor de opleiding indien hij van mening is dat hij ten genoegen van het instellingsbestuur aannemelijk kan maken dat hij op dat moment de opleiding met vrucht zal kunnen volgen.

Downloads