Skip content

2017/225/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie tweedegraads lerarenopleidingen om haar niet het predicaat Cum Laude toe te kennen, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/225
Zittingsdag: Woensdag 14 maart 2018 middag
Datum uitspraak: 07-05-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.4.2. In artikel 4.7, tweede lid, aanhef en onder b, van de OER is ondubbelzinnig geformuleerd dat aan de student niet meer dan 60 studiepunten aan vrijstellingen mogen zijn toegekend om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘cum laude’. Met het derde lid is bedoeld dat de cijfers voor de onderwijseenheden waarvoor de student een vrijstelling heeft gekregen niet meetellen in de berekening van het gewogen gemiddelde eindcijfer. Aan appellant kan worden toegegeven dat de woorden “buiten beschouwing” in het derde lid enigszins ongelukkig zijn gekozen, maar dit leidt, mede gelet op de ondubbelzinnige formulering in het tweede lid, niet tot het oordeel dat artikel 4.7 van de OER zo onduidelijk is geformuleerd dat de door appellante voorgestane uitleg zou moeten worden gevolgd die mee zou brengen dat aan haar examen alsnog het predicaat ‘cum laude’ moet worden toegekend. Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat de hogeschool in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel heeft gehandeld. Voorts biedt de omstandigheid dat appellant bij aanvang van haar studie en bij het studiecontract niet uitdrukkelijk is gewezen op de cum laude-regeling en de gevolgen die vrijstellingen op het predicaat ‘cum laude’ hebben geen grond voor het oordeel dat de hogeschool in strijd met het vertrouwensbeginsel heef gehandeld. Daartoe overweegt het College dat op de hogeschool geen plicht rust om iedere student hierop uitdrukkelijk te wijzen, temeer nu iedere student door raadpleging van de OER kennis kan nemen van de cum laude-regeling. Het CBE heeft derhalve terecht de beslissing van de examencommissie in administratief beroep gehandhaafd. Het betoog faalt

Downloads