Skip content

2018/027/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2018/027
Zittingsdag: Vrijdag 25 mei 2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Voortgang: Ingetrokken

 1. 1 Verweerschrift ontvangen

  De verweerder die het besluit heeft genomen waartegen een beroepsprocedure is gestart, krijgt van het College een kopie van het beroepschrift toegestuurd. De verweerder krijgt in deze fase de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn te reageren op het beroepschrift. Deze termijn is zes weken. De schriftelijke reactie van de verweerder wordt een verweerschrift genoemd. Het verweerschrift moet worden aangeleverd in tweevoud. Gaat het om een procedure tegen een uitspraak van een college van beroep voor de examens dan vraagt het College het hele dossier bij dat college op.

  Zodra het College dit verweerschrift heeft ontvangen, wordt dit naar de appellant gestuurd. Het is belangrijk dat alle partijen in een procedure over dezelfde dossierstukken beschikken. Als een van de partijen een stuk opstuurt naar het College, zorgen het er dan ook voor dat alle partijen die bij de zaak zijn betrokken, een kopie krijgen van dit ingezonden stuk.

  Het zogenaamde vooronderzoek waarin aan partijen is gevraagd om stukken op te sturen en aan te vullen, is afgelopen. Het dossier is gevormd. Dit dossier bevat nu alle stukken die het College nodig heeft om het beroepschrift te kunnen behandelen.

  Het College hanteert een vaste zittingenschema. Na afronding van het vooronderzoek wordt de zaak op de eerst volgende zittingsdag gezet. Slechts in zeer bijzondere gemotiveerde omstandigheden is het mogelijk om uitstel te vragen.

 2. 2 Uitspraak gedaan

 3. 3 Doorzending

  Het beroepschrift wordt doorgezonden indien een ander orgaan dan het College bevoegd is kennis te nemen van dat beroepschrift.

 4. 4 De uitspraak

  Bevindt een zaak zich in deze fase, dan is de rechtszitting achter de rug en is het wachten op de schriftelijke uitspraak. Het College streeft er naar om op de eerstvolgende zitting uitspraak te doen. Anders streven we er naar dit binnen zes weken te doen. Het is echter mogelijk dat meer tijd nodig is om tot een uitspraak te komen. In dat geval krijgt u schriftelijk bericht dat de termijn met nog eens zes weken wordt verlengd.

  Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer het College uitspraak doet in deze zaak, dan kunt u gebruik maken van de e-mail op de website. U kunt dit vinden via de navigatie contact.

  Op de website van het College wordt bij de eerstvolgende zitting vermeld, welke zaken er op die dag worden uitgesproken. De uitspraak wordt op iedere 3e maandag van de maand om 14.30 uur in het openbaar uitgesproken. U kunt deze zitting bijwonen, maar dat is niet noodzakelijk. Op het moment dat de uitspraak in deze zaak wordt gedaan, is de tekst van de uitspraak een dag later op de website te lezen. Op de homepagina staan de meest recente uitspraken die zijn uitgesproken. U klikt er op en de uitspraak komt te voorschijn. Klikt u op de bijlage dan komt de volledige tekst naar voren.

  De schriftelijke uitspraak wordt zo snel mogelijk, bijna altijd op de dag van openbaarmaking, per post naar partijen toegestuurd. Deze toezending is kosteloos.

 5. 5 Griffierecht ontvangen

  Het griffierecht is € 46,--. Het griffierecht dient eveneens binnen de gestelde termijn te zijn bijgeschreven op de rekening van het College. Bij niet tijdige betaling kan de zaak niet-ontvankelijk worden verklaard.

 6. Ingetrokken (huidige status)

  Een beroep wordt nooit afgemaakt.

 7. Ontvangst beroepschrift

  Dit is het begin van de beroepsprocedure bij het College. Het College heeft het beroepschrift onlangs ontvangen. Een medewerker boekt de zaak in het systeem en verbindt een nummer aan de zaak. Dat is het nummer dat u zojuist heeft ingetypt. De appellant (degene die het beroepschrift heeft ingediend) krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging. Hierin staat het zaaknummer vermeld en informatie over het griffierecht dat nog binnen een bepaalde termijn moet worden betaald. Het kan zijn dat het beroepschrift niet aan alle voorwaarden voldoet. In een beroepschrift moet bijvoorbeeld staan waarom iemand het niet eens is met een besluit van de universiteit/hogeschool/Cobex. Ontbreekt dit, dan krijgt appellant 4 weken de tijd om het beroepschrift alsnog in orde te maken.

INGETROKKEN