Skip content

2018/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen Voortgezette Wiskunde, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2018/036
Zittingsdag: Woensdag 2 mei 2018 ochtend
Datum uitspraak: 05-07-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.2.1. Dat de besluitvorming op zich heeft laten wachten, leidt op zichzelf niet tot vernietiging van de beslissing van verweerder van 16 januari 2018. Appellant had rechtsmiddelen kunnen aanwenden tegen het niet tijdig nemen van een beslissing en daarbij zo nodig om een voorlopige voorziening kunnen vragen.
[…]
2.3.3. Wat de totstandkoming van het cijfer betreft, heeft verweerder gemotiveerd dat het tentamen door twee docenten is beoordeeld en dat appellant per e-mail een uitgebreide uitleg van een van de docenten heeft ontvangen over het resultaat en de totstandkoming van dat resultaat. In zoverre heeft verweerder het door de examinator vastgestelde resultaat terecht in stand gelaten.
Verweerder heeft zich verder op het standpunt gesteld dat het vak Voortgezette Wiskunde niet verschilt van het vak Wiskunde 3 wat betreft de leerdoelen en de inhoud. In dat kader heeft verweerder vastgesteld dat in de schriftelijke tentamens en de deeltoetsen dezelfde vaardigheden worden getoetst. Het College ziet geen aanleiding om aan dat standpunt van verweerder te twijfelen. Dat het vak Voortgezette Wiskunde ten opzichte van het vak Wiskunde 3 met 1 EC meer wordt gewaardeerd, betekent niet dat moet worden getwijfeld aan het standpunt van verweerder.
De examencommissie heeft het door appellant gemaakte tentamen laten beoordelen door een toetsdeskundige. Deze deskundige, [Naam], kwam tot de conclusie dat de leerdoelen vooraf zijn gecommuniceerd in de studiegids en zijn getoetst in het tentamen, dat de onderwerpen die vooraf zijn gecommuniceerd in de studiewijzer zijn getoetst in het tentamen en dat het type vragen overeenkomt met de eerdere ter beschikking gestelde oefententamens. Volgens de toetsdeskundige had appellant een voldoende voor het tentamen kunnen behalen als hij de stof goed had beheerst. Naar het oordeel van het College had verweerder deze verklaring niet pas in beroep, maar eerder moeten inbrengen. Desalniettemin heeft verweerder het standpunt van de toetsdeskundige in zijn beslissing van 16 januari 2018 correct weergegeven en daarover een oordeel gegeven. Appellant heeft daarop kunnen reageren. Verweerder mocht die verklaring van de toetsdeskundige aan zijn beoordeling ten grondslag leggen en hij
heeft ook in zoverre het door de examinator vastgestelde resultaat terecht in stand gelaten.
2.3.4. Voor zover verweerder in de ogen van appellant ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan de hardheidsclausule, overweegt het College als volgt. Appellant heeft ter zitting van het College als bijzondere omstandigheid opgeworpen dat hij bij de Vrije Universiteit ten onrechte na het tweede jaar een bindend negatief studieadvies heeft ontvangen en als gevolg daarvan studievertraging heeft opgelopen. Verder zijn volgens appellant de gevolgen van het niet-behalen van het tentamen onevenredig, omdat hij niet kan starten met de masteropleiding. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de hardheidsclausule niet hoeven toepassen. Dat appellant eerder ten onrechte een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen bij een andere instelling, valt verweerder niet aan te rekenen. Ook de omstandigheid dat appellant niet aan zijn masteropleiding kan beginnen, ligt niet in de risicosfeer van verweerder. Daarbij is van belang dat appellant bij uitzondering al een extra tentamenkans was gegund voor het vak Voortgezette Wiskunde.
[…]
2.4.1. Uit het voorgaande volgt dat de beslissing van verweerder van 16 januari 2018 niet onrechtmatig is. Daarom hangt het verzoek om schadevergoeding niet samen met één van de in artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, van de Awb vermelde omstandigheden.
Het verzoek om schadevergoeding dient dan ook te worden afgewezen.

Downloads