Uitspraak in de zaak 2014/012/CBE

Bestreden beslissing:

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing vande facultaire examencommissie Communicatie en Journalistiek niet terug te komen op de beoordeling van het vak NA, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CHBO:

ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.6 In het verweerschrift is vermeld dat tijdens de cursus Actualiteitenprogramma wordt samengewerkt in groepen en dat deze samenwerking een wezenlijk onderdeel is van de beroepshouding die tijdens de cursus wordt beoordeeld. Om deze reden is het volgens het verweerschrift noodzakelijk dat studenten de einduitzending in de laatste les bij hun eigen klas meemaken, zodat op de groepspresentatie kan worden gereflecteerd. Ter zitting bij het College heeft de examencommissie toegelicht dat tijdens de andere lessen van de cursus ook wordt samengewerkt en gereflecteerd, maar dat gedurende de hele cursus wordt toegewerkt naar de einduitzending in de laatste les, dat dit het hoofdproduct van de cursus is en dat de reflectie erna erg belangrijk is. Ook van degenen die tijdens de einduitzending geen actieve rol hebben, wordt beoordeeld of zij goede feedback geven, aldus de examencommissie.
2.7 Het in beroep aangevoerde leidt niet tot het oordeel dat verweerder de beslissing van de examencommissie ten onrechte in stand heeft gelaten. Onbestreden is dat het voor appellant voldoende kenbaar was dat voor de laatste les van de cursus een aanwezigheidsplicht gold. Het betoog van appellant over zijn toetsbaarheid leidt, gelet op de hiervoor in 2.5 weergegeven toelichting over deze cursus, niet tot het oordeel dat in zijn geval van de in de Studentenhandleiding neergelegde aanwezigheidsplicht had moet worden afgeweken. Voorts wordt van belang geacht dat de omstandigheid dat appellant de laatste les niet heeft kunnen volgen wegens een door hem geplande vakantie, volledig in zijn risicosfeer ligt. 
Het betoog faalt.