Uitspraak in zaak 2018/147/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het tentamen van de Cursis Personen- en Familierecht (R17271) met een 6 beoordeeld.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het CBE heeft appellant beroep ingesteld.

Uitspraak CBHO: Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.5. Wat appellant in beroep heeft aangevoerd, komt er, anders dan appellant zelf lijkt te zien, in wezen op neer dat hij een discussie wil voeren over de door hem gegeven antwoorden op de vragen 4a en 4b van het tentamen Personen- en Familierecht en daarmee over de juistheid van de formulering van deze vragen en de waardering van zijn antwoorden. Dit verdraagt zich evenwel niet met het onder 2.4 weergegeven toetsingskader, zodat dit betoog niet kan leiden tot het ermee beoogde resultaat. Het College ziet geen grond voor het oordeel dat het CBE er ten onrechte van is uitgegaan dat de vaststelling van de door appellant bestreden tentamenvragen en de beoordeling van het daarop gegeven antwoord zorgvuldig heeft plaatsgevonden en dat daarbij aan de voorschriften van procedurele aard is voldaan. Daarbij neemt het College in aanmerking dat de klachten van appellant in de procedure bij het CBE aan de examinator zijn voorgelegd en dat deze daarop inhoudelijk heeft gereageerd. Uit die reactie van 23 mei 2018 kan worden afgeleid dat de examinator bij het corrigeren van het tentamenwerk niet is gebleken dat andere studenten moeite hebben gehad met het interpreteren van de vraag 4a, zoals dat hem als examinator voor ogen stond, en dat appellant vraag 4b heeft beantwoord met inachtneming van een omstandigheid die als zodanig in de vraag niet werd gegeven. Daarbij is uitgelegd dat het ontbreken van delen van het antwoord heeft geleid tot puntenaftrek, maar dat daar tegenover heeft gestaan dat bij de beantwoording van vraag 4b punten zijn toegekend omdat een deel van die vraag mede was beantwoord bij vraag 4a.

Gelet op het voorgaande heeft het CBE de vaststelling van het tentamencijfer dan ook terecht in stand gelaten. Het betoog faalt.