Uitspraak in zaak 2018/208/CBE

Herziening tekst uitspraak

Beroep tegen de weigering van de Open Universiteit om de tekst van de CBE-uitspraak 2017/236 te herzien.

Uitspraak CBHO: Niet-ontvankelijk

Hoofdoverwegingen:

2.5. Het beroep van appellant is, zoals hij ter zitting ook heeft toegelicht, gericht tegen de beslissing van verweerder, gedateerd op 16 mei 2018. Deze beslissing is verzonden op 5 juni 2018. De termijn voor het indienen van een beroepschrift liep derhalve tot en met 18 juli 2018. Appellant heeft bij brief van 4 december 2018, ontvangen op 5 december 2018, bij het College beroep ingesteld. Daarmee is het beroepschrift ingediend na het verstrijken van de beroepstermijn bij het College.
Het betoog van appellant dat de examinator niet tijdig een besluit heeft genomen, dat hij verweerder hiervoor in gebreke heeft gesteld en dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de rechtbank bevoegd was om hierover te oordelen en het beroep zo nodig zou doorzenden naar het alsdan bevoegde beroepsorgaan, miskent dat verweerder op 16 mei 2018 een besluit had genomen waartegen appellant tot en met 18 juli 2018 beroep bij het College had kunnen instellen. Deze omstandigheid kan dan ook niet tot de conclusie leiden dat moet worden geoordeeld dat appellant redelijkerwijs niet in verzuim is geweest. Hij heeft voorts ook geen andere omstandigheden aangevoerd die tot een dergelijke conclusie kunnen leiden.