Uitspraak in zaak 2018/200/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Lerarenopleiding heeft besloten dat appellante de opleiding niet mag voortzetten.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft naar aanleiding van het administratief beroep van appellant beslist zich niet bevoegd te achten.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO: Onbevoegd

Hoofdoverwegingen:

2.1. Het College overweegt ambtshalve het volgende.

2.2. Ingevolge artikel 7.66 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) oordeelt het College over het beroep dat betrokkene heeft ingesteld tegen een beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs die jegens hem op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen.

Ingevolge artikel 7.59a, derde lid, wordt onder “betrokkene” verstaan: een student, een aanstaand student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande extraneus of een voormalige extraneus.

2.3. Uit het voorgaande volgt dat toegang tot het College is voorbehouden aan een betrokkene als bedoeld in artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. In die bepaling is uitputtend geregeld welke categorieën van personen daaronder moeten worden begrepen. Uit de door verweerder ter zitting overgelegde uitdraai van de studentenadministratie blijkt dat appellante was ingeschreven als contractstudent. Een contractstudent behoort niet tot één van de genoemde categorieën. Appellante heeft voorts ook niet aangetoond dat zij student was in de zin van artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. Dat appellante de inschrijving heeft beleefd als inschrijving als student in voorbedoelde zin, is niet van belang. En dat de examencommissie haar in eerste instantie heeft aangezien voor student in de zin van de WHW, leidt evenmin tot een ander oordeel, nu daarmee nog steeds geen inschrijving als student bestaat. Appellante is derhalve geen betrokkene in de zin van artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. Gelet hierop is het College onbevoegd van het beroep kennis te nemen.