Uitspraak in zaak 2019/025/CBE

Bestreden beslissing:

Appellant heeft de examencommissie van De Haagse Hogeschool verzocht een nieuw getuigschrift met de titel Master of Arts aan hem te verstrekken. Dit verzoek heeft de examencommissie van Academy of Masters & Professional Courses afgewezen. Het door appellant ingestelde administratief beroep is door het CBE ongegrond verklaard. Daartegen komt appellant in beroep bij het CBHO.

Uitspraak CBHO: Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.5.2. Het College is van oordeel dat de Regeling titulatuur hoger onderwijs niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, noch dat toepassing ervan in het geval van appellant kennelijk onredelijk is. Bij de invoering van de graad Master of Arts voor het hoger beroepsonderwijs is gekozen voor een geleidelijke invoering die eruit bestaat dat de NVAO bij de reguliere accreditatie of toets nieuwe opleiding eveneens beoordeelt of toestemming kan worden gegeven voor de door de hogeschool voor de opleiding voorgestelde graad. Zodra 70% van de opleidingen in een cluster na 1 januari 2012 is geaccrediteerd, geeft de NVAO aan alle opleidingen van het cluster toestemming om de nieuwe graad toe te kennen. Verder is bepaald dat enkel aan studenten die zijn afgestudeerd in het studiejaar waarin deze toestemming van de NVAO voor de opleiding wordt verkregen met terugwerkende kracht de graad kan worden toegekend. Het College overweegt dat inherent aan het invoeren van nieuwe regels is dat daarbij een begrenzing moet worden gegeven die bepaalt voor welke gevallen het nieuwe regime van toepassing is en welke gevallen onder het oude regime vallen. De wijze waarop hieraan in de Regeling titulatuur hoger onderwijs invulling is gegeven, is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, nu de afstudeerdatum een objectief criterium is. Dat studenten die hun scriptie een aantal maanden later hebben ingeleverd wel de graad Master of Arts krijgen toegekend en appellant niet, maakt daarom niet dat toepassing van de Regeling in het geval van appellant kennelijk onredelijk is.

Het betoog faalt.