Zaak 2019/040/CBE

Bestreden beslissing:

Het tentamen afstudeeropdracht is door de examinator met een onvoldoende beoordeeld.

Het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft het administratief beroep tegen deze beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Ingetrokken bij het CBHO