Uitspraak CBHO 2020/059

Bestreden beslissing:

Het stageverslag van appellant is met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.6. Op de herkansing was de Stagehandleiding van het studiejaar 2018-2019 (hierna: de Stagehandleiding 2018-2019) van toepassing. Bijlage 5 hierbij is een beoordelingsformulier voor de stage. Dit formulier wijkt wat betreft de weergave van de beoordelingscriteria van de onderdelen Stagerapport deel C, Stagerapport algemeen en Bedrijfspresentatie af van het beoordelingsformulier dat de examinator bij de beoordeling van de herkansing heeft gebruikt. Het College kan verweerder daarom niet volgen in het in zijn nader stuk ingenomen standpunt dat bij de beoordeling van de herkansing een formulier met hetzelfde format is gebruikt als het formulier dat als bijlage 5 bij de Stagehandleiding 2018-2019 zit. De examinator heeft bij de beoordeling van de herkansing dus niet het voorgeschreven beoordelingsformulier gebruikt. In zoverre is het betoog terecht voorgedragen. Gelet op het volgende, betekent dit echter niet dat de vaststelling van het cijfer voor de herkansing zo onzorgvuldig is geweest dat deze niet in stand kan blijven.
Het door de examinator voor de beoordeling van de herkansing gebruikte formulier komt wat betreft de weergave van de beoordelingscriteria van de overige onderdelen dan de onderdelen Stagerapport deel C, Stagerapport algemeen en Bedrijfspresentatie overeen met het formulier dat als bijlage 5 bij de Stagehandleiding 2018 2019 zit. Op een aantal van deze onderdelen heeft appellant een onvoldoende gescoord. Naar het oordeel van het College heeft verweerder voldoende toegelicht dat het halen van een onvoldoende voor één van de onderdelen, zoals bij appellant het geval, tot een onvoldoende eindbeoordeling leidt. In zijn nader stuk heeft verweerder gewezen op de Stagehandleiding voor het studiejaar 2020-2021 (hierna: de Stagehandleiding 2020 2021), waarin is vermeld dat bij een onvoldoende altijd het cijfer 4 wordt toegekend. Het College ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de toelichting van verweerder in zijn nader stuk dat de in de Stagehandleiding voor het studiejaar 2020 2021 opgenomen beoordelingswijze de gangbare beoordelingswijze was die voor alle studenten werd en wordt gehanteerd. Gelet op het voorgaande zou appellant dus ook bij het buiten beschouwing laten van de onderdelen Stagerapport deel C, Stagerapport algemeen en Bedrijfspresentatie geen voldoende hebben gehaald. Verweerder heeft daarom terecht de beslissing van 12 december 2019 in stand gelaten.