Uitspraak CBHO 2020/168

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Biologie & Medisch Laboratorium onderzoek.

Het CBE van de Hanzehogeschool heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Gegrond

Hoofdoverwegingen:

2.5. Het College merkt op dat het CBE niet heeft betwist dat sprake is geweest van persoonlijke omstandigheden aan de zijde van appellant. Het CBE heeft in de bestreden beslissing zelfs expliciet vastgesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat bij appellant in het tweede studiejaar sprake is geweest van familieomstandigheden, die een negatieve invloed hebben gehad op zijn studievoortgang. Hiermee is het causaal verband tussen het niet behalen van de studievoortgangsnorm en de persoonlijke omstandigheden erkend. Door zich op het standpunt te stellen dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn stress in zodanige mate is verminderd dat hij zijn studie inmiddels succesvol zou kunnen vervolgen, heeft het CBE vervolgens een onjuiste maatstaf aangelegd. Hiermee heeft het CBE namelijk te veel gekeken naar de eventuele, toekomstige situatie, terwijl primair ter beoordeling voorlag of appellant niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding.

Het College is, nu de negatieve invloed van de persoonlijke omstandigheden op de studievoortgang vast staat, van oordeel dat het CBE niet toereikend heeft gemotiveerd dat appellant niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding. Het besluit van CBE tot het in stand laten van het BNSA komt daarom voor vernietiging in aanmerking.

De betogen slagen.