Uitspraak CBHO 2020/060.4

Bestreden beslissing:

Verzoekers vragen om herziening van de uitspraak CBHO 2019/135 tot en met 2019/152, gedateerd 2 april 2020.

Zie ook: Uitspraken CBHO 2019/135 t/m 2019/152

Uitspraak CBHO:

Afgewezen

Hoofdoverwegingen:

2.2. In hun verzoekschrift betogen verzoekers dat het College in de uitspraak van 2 april 2020 ten onrechte niet tot een proceskostenveroordeling is gekomen. Volgens hen komen de door hun gemachtigde gemaakte reis- en verletkosten voor vergoeding in aanmerking.
2.3. Het bijzondere rechtsmiddel herziening dient er niet toe om een geschil waarin reeds onherroepelijk is beslist, opnieuw aan de rechter voor te leggen. Verzoekers vermelden in hun verzoekschrift geen feiten of omstandigheden die vóór de uitspraak van 2 april 2020 hebben plaatsgevonden, maar die niet bij hen bekend waren, dan wel konden zijn. Er is daarom geen sprake van feiten of omstandigheden zoals bedoeld in voormeld artikel 8:119, zodat het College de uitspraak van 2 april 2020 niet kan herzien.