Uitspraken CBHO 2020/176 t/m 2020/181

Bestreden beslissing:

De Studievereniging is niet erkend als een studievereniging in de zin van de Regeling Profileringsfonds.

Het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft het bezwaar van de bestuursleden ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur hebben appellanten beroep bij het College ingesteld.

Hoofdoverwegingen:

2.3. Het College stelt vast dat in deze zaak niet in geschil is dat de beslissing op bezwaar van 7 april 2020 in ieder geval op 1 september 2020 aan appellanten is verzonden en door hen is ontvangen. In ieder geval vanaf dat moment is dus sprake van een bekendmaking van de beslissing, zodat beroep diende te worden ingesteld uiterlijk zes weken later. Appellanten hebben pas op 1 december 2020 beroep ingesteld. Op dat moment was de beroepstermijn dus ruim verstreken. Deze termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Uit een e-mail van 20 september 2020 van appellanten blijkt dat zij zich ervan bewust waren dat de beroepstermijn liep. In plaats van tijdig beroep in te stellen, hebben appellanten ervoor gekozen om eerst in contact te treden met verweerder. Dat zij pas na een reactie van verweerder, en na het verstrijken van de beroepstermijn, beroep hebben ingesteld, komt voor hun risico. Appellanten hadden tijdig beroep kunnen instellen zo nodig op nader aan te voeren gronden. Voor zover zij zich er niet van bewust waren dat dit mogelijk was, had het op hun weg gelegen om tijdig juridisch advies hierover in te winnen. De conclusie is dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Dit betekent dat het College niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep.