Uitspraak CBHO 2020/195

Bestreden beslissing:

De examencommissie Communicatiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen heeft het tentamen Wetenschapsfilosofie wegens fraude ongeldig verklaard en appellante uitgesloten van verdere deelname aan het vak.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Gegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.5. Vast staat dat in de instructie behorende bij het take home tentamen niet uitdrukkelijk was vermeld dat onderling contact met medestudenten via WhatsApp niet is toegestaan. Ook staat vast dat de studenten die in de WhatsApp-groep contact met elkaar hadden, deel uitmaken van dezelfde mentorgroep, dat zij een vaste WhatsApp-groep hebben en dat zij tijdens de studie met regelmaat via deze WhatsApp-groep met elkaar communiceren. Verder staat vast dat de studenten van het vak Wetenschapsfilosofie als gevolg van de coronacrisis voor het eerst met een dergelijk take home tentamen te maken hebben gehad en dat het ook voor de opleiding de eerste keer was dat bij dit vak een dergelijk tentamen werd afgenomen. Het College stelt vast dat appellante in de WhatsApp-groep weliswaar twee berichten heeft geplaatst, maar dat deze berichten geen inhoudelijke informatie over het take home tentamen bevatten. Het College is gelet op vorenstaande feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, van oordeel dat de examencommissie het handelen van appellante ten onrechte als fraude heeft aangemerkt. Het College betrekt hierbij dat de examencommissie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom studenten die berichten in de Whatsapp-groep hebben gelezen, maar geen bericht hebben geplaatst, geen sanctie hebben gekregen, maar studenten die een niet inhoudelijk bericht hebben geplaatst wel een sanctie hebben gekregen. Naar het oordeel van het College lag het op de weg van de examencommissie om vooraf duidelijk in de instructie te vermelden of en op welke manier contact via WhatsApp is toegestaan. Het hoefde de student immers niet duidelijk te zijn dat ieder Whatsapp contact uit den boze was, hetgeen overigens ook blijkt uit de wijze van sanctioneren door verweerder. In de omstandigheid dat de examencommissie inmiddels de instructie heeft aangepast, ziet het College bevestiging van zijn oordeel dat de instructie bij het take home tentamen niet voldoende duidelijk was. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de examencommissie appellante ten onrechte wegens fraude 0 punten heeft toegekend voor het door haar afgelegde tentamen Wetenschapsfilosofie en haar ten onrechte heeft uitgesloten van verdere deelname aan het vak. Verweerder heeft dit ten onrechte niet onderkend. Het betoog slaagt.