Uitspraak CBHO 2021/032

Bestreden beslissing:

De toelatingscommissie heeft bepaald dat appellant 5 onderdelen van de bacheloropleiding dient af te ronden om de actualiteit van een eerder diploma aan te tonen.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.6. Verweerder heeft de beslissing van de toelatingscommissie terecht in stand gelaten. De toelatingscommissie heeft bij de voorbereiding van de beslissing van 29 januari 2020 een vergelijking gemaakt tussen de eindtermen van het doctoraalprogramma Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de eindtermen van de bacheloropleiding Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Om een goede inhoudelijke vergelijking te maken, heeft de toelatingscommissie nadere informatie opgevraagd bij de opleidingsdirecteur van de opleiding Geneeskunde van de Erasmus Universiteit. De toelatingscommissie heeft de ontvangen documenten – het diplomasupplement doctoraal 2005 met daarin opgenomen de eindtermen, een blanco cijferlijst Propedeuse 1999 2005, een Transcript of records of Doctoral Exam Medicine 2005, de studiegids geneeskunde 2005/2006 met beschrijving vakken en de Onderwijs- en Examenregeling bachelor geneeskunde 2005 2006 – in het onderzoek betrokken. Verder heeft de toelatingscommissie voor de eindtermen van de bachelor Geneeskunde aan de Universiteit Leiden het diplomasupplement van de bachelor Geneeskunde 2019, de vakbeschrijvingen van de bachelor Geneeskunde 2019 en de Onderwijs- en Examenregeling bachelor Geneeskunde 2018 2019 in de beoordeling meegenomen. Verder heeft de toelatingscommissie de Raamplannen 2001 en 2009 geraadpleegd ten aanzien van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in alle opleidingen Geneeskunde in Nederland.
De toelatingscommissie heeft per onderdeel van de eindtermen aangegeven waar de verschillen zitten en welke vakken en/of lijnen gevolgd moeten worden om de vastgestelde hiaten in kennis, inzicht en vaardigheden weg te werken.
Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht geoordeeld dat de toelatingscommissie zorgvuldig en op inzichtelijke wijze een vergelijking heeft gemaakt tussen de eindtermen van het door appellant behaalde doctoraaldiploma Geneeskunde en de eindtermen van de bacheloropleiding Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Vervolgens heeft de toelatingscommissie uiteengezet welke vakken appellant moet volgen en behalen om te kunnen worden toegelaten tot de master Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Appellant heeft in zijn beroepschrift gesteld dat de vakken van zijn doctoraal in Rotterdam overeenkomen met de vakken in de bachelor in Leiden, maar heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd.
Appellant heeft ter zitting nog gewezen op zijn in 2014 behaalde master Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Verweerder had volgens appellant ook een inhoudelijke vergelijking moeten maken tussen deze opleiding en de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat Biomedische wetenschappen een onderzoeksopleiding en Geneeskunde een praktische opleiding is. In de master Biomedische wetenschappen worden geen klinische vaardigheden en competenties onderwezen. Deze klinische vaardigheden en competenties zijn essentieel in de opleiding Geneeskunde. Het zijn de vaardigheden die een arts nodig heeft in het contact met de patiënt. De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden geeft om die reden geen toelating tot de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden, aldus verweerder. Gelet op de toelichting van verweerder ter zitting op het eerder ingenomen standpunt, volgt het College het betoog van appellant niet. De opleidingen zijn dermate verschillend dat verweerder niet was gehouden om een vergelijking te maken zoals appellant die voorstaat.
Verweerder heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat de toelatingscommissie terecht de toelating van appellant tot de masteropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden heeft geweigerd.
Het betoog faalt.