Uitspraak CBHO 2021/068.5

Bestreden beslissing:

Aan appellant zijn in het kader van de selectie voor de bacheloropleiding Geneeskunde 7,00 punten toegekend.
Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld. 
 

Uitspraak CBHO:

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Het College is van oordeel dat verweerder, gelet op de aard van de decentrale selectieprocedure, waarbij een aanzienlijk aantal kandidaten binnen een tamelijk kort tijdsbestek op basis van gelijke criteria met elkaar wordt vergeleken, niet ingevolge artikel 7:11 van de Awb gehouden was de pas in bezwaar naar voren gebrachte informatie dat het College Sutherland geen gewaarmerkte cijferlijsten afgeeft bij de herbeoordeling in bezwaar te betrekken. Hierbij is van belang dat het Reglement het in te zenden inschrijfformulier met bijbehorende bewijsstukken vermeldt als beoordelingsobject bij de selectie voor de tweede fase van de selectieprocedure. Verder is van belang dat in het inschrijfformulier en de handleiding daarbij duidelijk is vermeld dat de inleverdeadline voor het formulier met bijlagen 31 januari 2021 is en dat het formulier en de bijlagen aan de in de handleiding vermelde vereisten moeten voldoen. Daarnaast is van belang dat in de handleiding is vermeld dat alleen rekening zal worden gehouden met een cijferlijst als deze is gewaarmerkt en daarin tevens is opgeroepen om bij vragen of onduidelijkheden contact met de selectiecommissie op te nemen, wat appellant niet voor het verstrijken van de deadline heeft gedaan. Verweerder hoefde gelet op het voorgaande evenmin te concluderen dat het ten aanzien van de door appellant gevolgde opleiding Medische Basiskennis onredelijk is om vast te houden aan het vereiste dat een gewaarmerkte cijferlijst aan het inschrijfformulier wordt toegevoegd.
Het betoog faalt.