Uitspraak CBHO 2021/075

Bestreden beslissing:

De examinator van het vak Keuzeproject heeft appellant medegedeeld  dat hij geen studiepunten ontvangt voor het groepsproduct.
Het CBE van Avans Hogeschool heeft het administratief beroep tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE  heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Gegrond.
 

Hoofdoverwegingen:

2.5. Het College stelt vast dat de e-mail van de examinator, zo deze moet worden opgevat als een besluit, geen rechtsmiddelenvoorlichting bevat. Blijkens de beslissing van het verweerder van 4 juni 2021 heeft appellant verklaard dat hij niet wist dat er een termijn gold voor het instellen van administratief beroep. Gelet hierop is het College van oordeel dat appellant niet kan worden verweten dat hij te laat administratief beroep heeft ingesteld. Verweerder had de termijnoverschrijding daarom verschoonbaar moeten achten. Het College benadrukt hierbij dat verweerder niet kan volstaan met het op de website in algemene termen vermelden van de rechtsbeschermings¬procedure voor studenten. Iedere beslissing die als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb moet worden opgevat, dient op grond van het bepaalde in artikel 3:45 van de Awb een rechtsmiddelenvoorlichting te bevatten.
Het betoog slaagt.