Uitspraak CBHO 2021/124

Bestreden beslissing:

De examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management heeft de integratieopdracht ongeldig verklaard wegens fraude (plagiaat) en een waarschuwing geregistreerd.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het beroep gegrond verklaard en de examencommissie veroordeeld  tot betaling van een proceskostenvergoeding.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante, voor wat betreft de hoogte van de proceskostenvergoeding,  beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: 

Gegrond
 

Hoofdoverwegingen:

2.3. Het College overweegt dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de behandeling van een zaak in de administratief beroepsprocedure tot de categorie “gemiddeld” behoort (en dus een wegingsfactor van 1 heeft), tenzij er duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken.
2.4. Het College stelt vast dat in dit geval sprake was van een administratief beroepschrift in een zaak over plagiaat. Het College ziet, ook gezien de aard van deze zaak, geen duidelijke redenen om in dit geval af te wijken van het uitgangspunt dat de categorie “gemiddeld” van toepassing was en dus de wegingsfactor van 1. Het College ziet - bij de vraag tot welke categorie een zaak behoort bij de toepassing van de wegingsfactor - geen ruimte voor een indringende toetsing van de kwaliteit van het administratieve beroepschrift zoals door het CBE (blijkens het verweerschrift en het verhandelde ter zitting) wordt voorgestaan. Dat, zoals het CBE heeft gesteld, de advocaat van appellante niet is verschenen bij de hoorzitting in administratief beroep, is voor de bepaling van de wegingsfactor niet relevant. De proceshandeling van het verschijnen tijdens de hoorzitting speelt, gezien de systematiek van het Besluit proceskosten bestuursrecht (en de daarbij behorende Bijlage), alleen een rol bij de bepaling van het aantal punten. Het vorenstaande betekent dat het CBE de wegingsfactor 1 had moeten toepassen. Dit is ten onrechte niet gebeurd, zodat een te lage proceskostenvergoeding is uitgesproken door het CBE. Het betoog slaagt.