Uitspraak CBHO 2021/133

Bestreden beslissing:

Het tentamen Waarnemen, denken doen -3 is met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.


Uitspraak CBHO:

Gegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Uit de jurisprudentie van het CBHO (tussenuitspraak van 20 oktober 2014, CBHO 2014/208 en 208.1,  
CBHO 2020/105, www.cbho.nl) volgt dat de wetgever aan de schikkingsprocedure de hoogste prioriteit heeft toegekend en dat de wet er niet aan in de weg staat dat een administratief beroepschrift, dat niet aan de formele vereisten voldoet, dan wel, dat niet tijdig is ingediend, door het CBE alvorens het zelf in behandeling te nemen naar de examencommissie wordt gezonden, teneinde een schikking te beproeven.
Beoordeling door het College
2.5. Het College stelt vast dat het CBE tijdens de zitting heeft erkend dat er ten onrechte tussen de examencommissie en appellant geen (minnelijk) overleg heeft plaatsgevonden in de zin van artikel 7.61, derde lid, van de WHW. 
Alleen al hierom slaagt het betoog.