Uitspraak CBHO 2022/016

Bestreden beslissing:

De examinator heeft appellant geen punten toegekend voor het keuzeproject Logistiek omdat zijn bijdrage aan het eindrapport onvoldoende was.
Het CBE van Avans Hogeschool heeft het administratief beroep tegen die beslissing  wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Het CBHO heeft het beroep van appellant tegen die uitspraak wegens het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule gegrond verklaard.
Het CBE van Avans heeft het administratief beroep vervolgens ongegrond verklaard.
Tegen die uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het College.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Gelet op het voorgaande heeft het College een zeer beperkte ruimte om te toetsen of de beoordeling van appellants bijdrage aan het groepsproduct juist is. Het College zal hierna daarom alleen beoordelen of hetgeen appellant heeft aangevoerd tot de conclusie leidt dat die beoordeling zo onzorgvuldig is geweest dat deze niet in stand kan blijven.2.5. Naar het oordeel van het College doet de hiervoor bedoelde onzorgvuldigheid zich niet voor. De examinator heeft voldoende toegelicht hoe hij tot zijn beoordeling is gekomen. Zo heeft de examinator toegelicht dat appellant aan het begin van het project een waarschuwing heeft gekregen wegens onvoldoende deelname en dat hij, ondanks die waarschuwing, geen bijdrage aan de laatste fase van het eindrapport heeft geleverd. Gelet op de zeer beperkte ruimte voor het College om de beoordeling te toetsen, kan hetgeen appellant aanvoert tegen de inhoudelijke juistheid van de beoordeling, niet tot vernietiging van de beslissing van verweerder leiden. Dat zijn medestudenten er geen bezwaar tegen hadden om de laatste fase van het eindrapport zonder appellant te doen, laat onverlet dat de examinator zich een beeld van het kennen en kunnen van appellant moet kunnen vormen. Zonder bijdrage van appellant was dit voor de examinator niet mogelijk. 
Het betoog faalt.