Uitspraak CBHO 2021/156

Bestreden beslissing: 

De examencommissie van de Academies voor Financieel Management en voor Algemeen en Financieel Management heeft afwijzend beslist op het verzoek om afgifte van een getuigschrift Accountancy Algemeen.
Het CBE van Avans Hogeschool heeft het administratief beroep tegen de weigering niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Gegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.8. Het College overweegt het volgende. De brief van appellant van 14 mei 2021 dient, gelet op de bewoordingen ervan, als een verzoek om uitreiking van een getuigschrift ACA te worden aangemerkt. Appellant heeft op 27 november 2015 eenzelfde verzoek ingediend waarop op 17 december 2015 afwijzend is beslist. Derhalve is de brief van 14 mei 2021 een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Awb. De examencommissie heeft zich in haar brief van 28 mei 2021 - onder verwijzing naar de eerdere afwijzing van 17 december 2015 - op het standpunt gesteld dat geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Die brief behelst volgens het College dan ook de afwijzing van een aanvraag op grond van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb, wat een beslissing is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Gelet hierop komt het College tot de conclusie dat het CBE het administratieve beroep van appellant ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard nu dit beroep zich wel richtte tegen een Awb-besluit, namelijk een beslissing om niet anders te oordelen dan op 17 december 2015. Er moet derhalve opnieuw worden beslist op het administratieve beroep van appellant, waarbij het CBE, als hij het beroep ongegrond acht, dient aan te geven waarom de feiten en omstandigheden die thans aan het verzoek ten grondslag zijn gelegd, geen nieuw gebleken feiten of gewijzigde omstandigheden zijn die tot een andere beslissing dan op 17 december 2015 leiden. Hiertoe is onvoldoende enkel te overwegen dat appellant destijds geen rechtsmiddelen heeft aangewend. Het ligt in de rede dat het CBE in zijn nieuw te nemen beslissing vermeld waarom hij van mening is dat de thans bekende feiten en omstandigheden niet rechtvaardigen om een getuigschrift ACA uit te reiken.
De beroepsgrond slaagt.
2.9. Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE van 1 november 2021 dient te worden vernietigd. Het CBE dient met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen op het administratieve beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van 28 mei 2021.