Uitspraak CBHO 2022/027

Bestreden beslissing:

De examencommissie Electrical Engineering heeft niet tijdig beslist op verzoeken van appellant om een viertal bijzondere voorzieningen in verband met een functiebeperking. 
Het CBE van de TU/e heeft het door appellant ingestelde beroep gegrond verklaard, maar er geen rechtsgevolgen aan verbonden omdat de examencommissie inmiddels alsnog op de verzoeken beslist heeft.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Gegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.9. Uit het betoog van appellant zoals weergegeven onder 2.8.1. begrijpt het College dat er bij appellant veel onvrede heerst over de wijze waarop voorzieningen steeds weer moeten worden aangevraagd, en verder over hoe ze worden toegekend en uitgevoerd. Hoewel het vervelend is dat appellant deze problemen ervaart, moet worden vastgesteld dat dit betoog buiten het bestek van de huidige procedure valt, omdat het betoog geen direct verband houdt met de bestreden besluitvorming.
2.9.1. Wel merkt het College ten overvloede op dat de vertegenwoordiger van het CBE, mr. L.L.M. Prinsen, appellant op de zitting van het College het voorstel heeft gedaan om samen met appellant, de opleidingsdirecteur en de persoonlijk begeleider van appellant op korte termijn om de tafel te gaan om te bekijken wat appellant nodig heeft om de resterende 45 studiepunten van de opleiding te behalen en daarover afspraken te maken. Het komt het College voor dat het in ieders belang is als partijen met elkaar in gesprek blijven in plaats van steeds nieuwe procedures te voeren en raadt appellant daarom aan om dit aanbod serieus te nemen en het met zijn persoonlijk begeleider te bespreken.
2.9.2. De examencommissie heeft hangende de administratief beroepsprocedure alsnog een beslissing op het verzoek van appellant genomen. Het College stelt naar aanleiding van wat besproken is op de zitting op 13 april 2022 vast dat de examencommissie ten aanzien van de gevraagde voorzieningen inzake “Electromechanic 5EWAO”, “Electrical Power Systems 5EBWO” en “Request for exams without breaks” op zichzelf inhoudelijk volledig is tegemoetgekomen aan wat gevraagd is door appellant. Ten aanzien van de gevraagde voorziening voor “Communication Theory 5ETBO” is de examencommissie niet geheel tegemoetgekomen aan het verzoek van appellant. Een test duurt steeds 15 minuten en appellant heeft gevraagd om voor iedere test 15 minuten extra tijd te krijgen. De examencommissie heeft appellant echter 3:45 minuten extra tijd per test toegekend. Het CBE heeft dit niet weersproken. Gelet hierop had het administratieve beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op grond van artikel 6:19, tweede lid, van de Awb mede betrekking op de alsnog genomen beslissing van de examencommissie voor zover het de gevraagde voorziening voor “Communication Theory 5ETBO” betreft. Het CBE heeft dit niet onderkend en heeft dit onderdeel van de beslissing ten onrechte niet bij de behandeling van het administratief beroep betrokken. Op de zitting van het College heeft de vertegenwoordiger van de examencommissie desgevraagd verklaard dat de examencommissie het verzoek verkeerd heeft begrepen, omdat ervan is uitgegaan dat gevraagd is om 15 minuten extra tijd per uur, terwijl nu blijkt dat het verzoek ziet op 15 minuten extra tijd per test en dus op een verdubbeling van de testtijd. De desbetreffende vertegenwoordiger heeft verklaard dat de examencommissie dit onderdeel van het verzoek dus opnieuw zal moeten bekijken. 
Deze beroepsgrond slaagt.