Uitspraak CBHO 2022/041

Bestreden beslissing:

De examinator heeft onderwijseenheid MK2.1 beoordeeld.
Het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen de beoordeling wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.3.3. Verweerder heeft het beroep van appellant naar het oordeel van het College op goede gronden niet ontvankelijk verklaard, omdat het te laat is ingesteld en de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. Terecht heeft verweerder erop gewezen dat het feit dat de Kerst- en vakantiedagen in de beroepstermijn vielen niet maakt dat de termijn wordt verlengd. Dat appellant heeft willen wachten op een reactie van zijn docent op zijn vragen over het gemaakte tentamen, alvorens beroep in te stellen, maakt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Het komt voor zijn risico dat hij, terwijl hij bekend was met de termijn waarbinnen het beroep moest worden ingesteld, er niet voor heeft gekozen alvast beroep in te stellen in afwachting van die reactie. In beroep bij het College zijn geen (andere) omstandigheden aangevoerd die maken dat de termijnoverschrijding niet aan appellant zou kunnen worden tegengeworpen.
2.4. Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond.